Nga Ministria E Donika Gervalles Vjen Lajmi I Madh Se Kur Do Behet Liberalizimi I Vizave !!

admin 0

Nga Ministria E Donika Gervalles Vjen Lajmi I Madh Se Kur Do Behet Liberalizimi I Vizave !!

Prob lemit te kosovareve ne lidhje me udhe.timin e lire ne vendet e Bashkimit Evropian, du.ket se do ti vjen fundi.Kjo pasi kane mbe tur vetem edhe pak shtetet qe kane dy.shime ne lidhje me levizjen e lire te kosovareve per ne zo.nen Schengen.
Keshtu kane the.ne per Gazeten Infokus, nga Mini stria e Puneve te Jashtme dhe Diaspores.
Bejeni kete pa.ra se te shkoni ne shtrat per te he.qur infeksionet
Ministria e udhe hequr nga Donika Gervalla Schwarz, deklaroi se jane te per.kushtuar per t ua mundesuar qyte.tareve te Kosoves mundesine qe te levi.zin lirshem si çdo qytetar tjeter europian.

Nga ky insti tucion, kane treguar per Gazeten Infokus, se Parla.menti Evropian, Komisioni Evropian dhe shumica derr.muese e shteteve anetare te BEse perkrahin liberali.zimin e vizave per Kosoven.
Se kosovaret e meri.tojne te levizin te lire dhe te marrin libera lizimin e vizave ka deklaruar edhe shefi i Diplo.macise Evropiane, Josep Borrell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *