-Nje Mësuese Filmohet Ne Shkollet Teksa Tërheq Zvarrë Nje Fëmijë Me Autizëm ja shikoni se cfare tha…….

admin 0

-Nje Mësuese Filmohet Ne Shkollet Teksa Tërheq Zvarrë Nje Fëmijë Me Autizëm ja shikoni se cfare tha…….

Ka,merat e sigurisë të një shkolle në Wurtl,and, Kentucky, SHBA tregojn një mësu,es që tër.heq një fëmijë nëpër ,korridoret e shkollës,,,,,,, ndonjëherë nga një krah, nganjëherë nga ky.çet e dorës dhe në raste të tjera duke e tërhequr atë madje me gjunjë……
Video që është ini.ci,u.ar ka nxjerrë në dritë faktin se vi ,k.tima është një fëmijë 9-vjeçar i cili është diagn.ostikuar me një formë au t.izmi, prand,aj nuk është e mundur që ai të tregojë vet se çfarë po ndodh, brenda shkollës së tij.
Prindërit, të tr.o nditur nga zbulimi, kërkojnë drejtësi për djalin e tyre, i cili përveç, im pl ikim,eve psi k o.logjike ka raportuar një shtre.mbërim dhe të nxi.ra në krahët e tij ……
Mësuesia ,u shk.ark.ua të hënën, dy muaj, pas in c.i denti,t të tetor,it, raportet e W,SAZ-TV nga CNN…….
,,“E kam parë me të vërte,të në situatën më të k.eq e,n e tij dhe kurrë nuk e tregoji atë, që e ka zv.arritur p,oshtë korr,idorit,”tha Calep Nelson,,,,..,,.,.
Nelson i tha, stacionit se d,jali është diagn.os,ti.kuar me au.ti,.zëm ADHD, PTSD, an kth dhe d.ep resion dhe ka fjalim të ku fizuar.
Angel Nelson, nëna e djali,t, i tha USA TODAY përvoja ishte shumë e vë.shti.rë për djalin e saj. Ajo tha se po e ndan historinë e tij për të ndihmuar në par.andalimin e inci.d e.nteve si kjo që të mos ndodhë më në të ardhmen…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *