NUK E PA SKEMI DITUR // Kjo eshte pa suria e Vlora Citakurt ne Kosove e Amerike-Sh ifra ma rra me ndese!!!

admin 0

NUK E PA SKEMI DITUR // Kjo eshte pa suria e Vlora Citakurt ne Kosove e Amerike-Sh ifra ma rra me ndese!!!

Ish am basadorja e Kosovës në Amerikë, Vlora Citaku ka kr yer ob ligimin e de klarimit të pa surisë së saj, derisa mb ante po zitën e am basadores.
Në Agj encinë K undër Ko rr ups ionit, ish am basadorja e Kosoves ne Amerike Vlora Citaku ka de klaruar tek p asuria e pa lu ajtshme 3 ba nesa, njërën në vl erën 100 mi jë euro, dhe dy të tjera, 25 dhe 40 mi jë euro.
Tek pa ratë e ku rsyera ka de klaruar rr eth 25 mijë euro që i mb an në Prishtinë, nd ërsa vetëm 500 euro në Shtetet e Ba shkuara te Amerikes.Pa ga e saj mujore ishte në vl erën mb i 3.500 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *