Nuk ju besohet pozita qe do e merr ish-Presidentja Kroate ne NATO !! A eshte ky lajm i mire per Kosoven…

admin 0

Nuk ju besohet pozita qe do e merr ish-Presidentja Kroate ne NATO !! A eshte ky lajm i mire per Kosoven…

Ish presi dentja kroate Kolinda Gra.bar Kitaroviq, ish-Krye ministrja Britanike Teresa May dhe Dalia Griba.uskaite permenden si kandidate te mund shme per Sekretare te Per.gjithshme te NATOse.
Ro bin Shepered, nga forumi nder.kombetar Halifax, nje nga organizatat globale me te respek.tuara qe merren me sigurine bote rore, gjithashtu la te kuptohet se diç.ka fshihet pas ketij informacioni.
Kol inda Grabar Kitaroviq nuk deshi ta disku.tonte kete teme, por NATO nuk eshte e hu aj per te. Ajo sher beu nje mandat si Ndihmese e Sekre.tarit te Pergjithshem.
Ku do qe te jeni, duhet te men.doni se nuk eshte pergjithmone. Pava resisht se sa zgjat, ajo gjithmone duhet te per.doret ne menyren me te mire te mundshme si tram poline, por edhe si per.voje jetesore, ka thene ajo ne dhje.tor 2011, kur ajo ish.te ne ate po zite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *