NUK KA TE NDALUR Donika Gervalla, Tani Po E Hap Temen E Demarkacionit Me Malin E Zi, Kjo Qe Sapo Tha Nuk Po Pritet Mire Nga Nderkombetaret

admin 0

NUK KA TE NDALUR Donika Gervalla, Tani Po E Hap Temen E Demarkacionit Me Malin E Zi, Kjo Qe Sapo Tha Nuk Po Pritet Mire Nga Nderkombetaret

Ministrja Gërvalla: Jemi duke e rishi,kuar demark,acionin me Malin e Zi.Ministrja e Punëve të Jas,htme, Donika Gërvalla, është duke rapor,tuar sot para deput,etëve në Komisionin për Punë të Jash,tme dhe Diasporë.Ajo nga krye,tari i Komisionit, Haki Abazi, është pye,tur për çështjen e dem,arka,cionit të ku,firit me Malin e Zi.Ministrja Gërvalla ka thënë se kjo çës,htje është duke u rishi,kuar.“Ekziston mirëku,ptimi me Malin e Zi dhe është vetëm çështje for,male pjesa e ratifi,kimit nga ana jonë. E kemi në rish,ikim që të shohim të gjitha rretha,nat dhe jo vetëm përm,bajtjen por të gjitha rreth,anat anë,sore”, deklaroi Gërvalla, shkruan Reporteri.net.Lëvizja Vetëv,endosje e kishte kun,dërsh,tuar dema,rkacioni,n me Malin e Zi gjatë kohës sa ishte në opozi,të.Gërvalla ka folur edhe për proj,ektlig,jin për shë,rbimin e jashtëm.

“Ësh,të hap i rëndësishëm dhe i domo,sdoshëm për avanc,im të mëtejmë të shërbim,it të jashtëm. Me hart,imin e këtij projek,tlig,ji do të bëhen reforma lidh,ur me shërb,imin e jashtëm të Kosovës”, tha Gërvalla.Ajo shtoi se ky pro,jektlig,j mundës,on krij,imin e një shë,rbimi të jashtëm profesional.“Projek,tlig,ji përcakton edhe ndryshim,et thelbësore në strukt,urën e brendshme organi,zative të MPJD-së. Ky ligj mund,ëson krijimin e një shër,bimi të jashtëm profe,sional…”, u shpreh Gërvalla.Gërvalla theksoi se afati i para,parë për dërgim dhe mirat,im në qeveri të këtij proj,ektlig,ji është 20 shtatori 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *