O B SH e pranon: Vaksinat dështuan për të ndalur pa ndeminë

admin 0

O B SH e pranon: Vaksinat dështuan për të ndalur pa ndeminë

Or ganizata Bo tërore e Sh ëndetësisë ka de klaruar se është pe simiste se va ksinat ku ndër CO VID-19 do t’i ja pi n fu nd pa ndemisë. Va riantet e re ja të vi rusit, sipas O B SH-së, po zb ehin shpr esat për arr itjen e im unitetit të tu fë s.
Mar rë pa rasysh fa ktin se vi rusi mund të jetë pr ezentë për shumë vite, kr eu i O B SH-së për Evropën, Hans Kluge, tha se ka ardhur koha që zy rtarët shë ndetësorë të pl an if i ko jnë një pë rshtatje të str ategjisë së va ksinimit në ve ça nti kur bë het fjalë për një d o zë sht esë të va ksinës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *