Opozita Kosovare drejtuar Albin Kurtit dhe Levizjes se tij – Kur po behet bashkimi me Shqiperi?! A e harrove

admin 0

Opozita Kosovare drejtuar Albin Kurtit dhe Levizjes se tij – Kur po behet bashkimi me Shqiperi?! A e harrove

Opozita tho,të se Qeveria Kurti ka har ruar bashkimin me Shqipërinë.Bashkimi kom,bëtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë mund të reali,zohet nëse ka vull,net nga të dyja shtetet, thonë nga Vetëve,ndosja. Mirëpo, opozita tho,të se kjo çështje është har,ruar nga vet Qeveria.Në një intervis,të për Ekonomia Online, deputetja e Vetë,vendosjes, Fatmire Kollçaku, tha se ka një gati,shmëri nga kjo parti për bashk,ëpunim me Shqipërinë.Tutje, ajo tha se bashkimi mund të nd,odhë në forma të ndryshme në kupt,imin e asaj që një kufi nuk është peng,esë në raportet më të mira.“Ajo ideja e bashk,imit kombëtar është ide e kamots,hme e popullit shqipt,ar qoftë Shqipëri qoftë Kosovë të cilët padrej,tësisht janë ndarë mirëpo një ide e tillë neve nuk na pen,gon që në të ardhm,en të realizohet përmes vullnetit të dy vend,eve sepse e kemi një kufi padrejtësisht të ven,dosur por nëse të dy qeveritë qoftë ajo e Shqipërisë qoftë ajo e Kosovës do të jenë të përkus,htuara në bashkëpunim për të gjitha sferat e jetës. Edhe vetë Kuvendi i Kosovës dhe si kr,yetare e Komisionit për Shëndetësi kam një gatis,hmëri të plotë që të kemi bashkëp,unim të ngushtë me Shqipërinë. Bashkimi mund të ndodhë në forma të ndry,shme në kuptimin e asaj që një kufi nuk është peng,esë në raportet më të mira”, shtoi Kollçaku.

Në anë,n tjetër, deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi, tha se një plan për thel,limin e bashkëpunimit me Shqipërinë nuk parashihet në programin e Qeverisë.Musliu-Shoshi thotë se Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete të pavarura dhe mund të funksion,ojnë vetëm në bazë të marrëveshjeve të nënshkruara për shfrytëzimin e selive të përbashkëta në vendet ku Kosova nuk ka amba,sadorë.“Nëse e lexoni pje,sën e politikës së Jashtme është një paragraf i thellimit të bashkëpunimit me Shqipërinë. Unë mund t’i them edhe qeveri,së dhe opinionit publik se jemi dy sht,ete të pavarura dhe ne mund të funksionojmë vetëm në bazë të marrëveshjeve që i kemi të nënsh,kruara për shfrytëzimin e selive të përbashkëta në vendet ku ne nuk kemi ambas,adorë apo nuk na njohin. Ne mund t’i shfry,tëzojmë këto seli të përbashkëta. Mirëpo kjo pjesë është harrua,r komplet. Ne mund të bëjmë edhe inici,ativa të përbashkëta me Shqipërinë por siç duket e kanë ha,rruar që ta përfshijnë”, tha ajo.Sipas depu,tetes së AAK-së, Time Kadriaj, thotë se dekla,ratat nga pozita për bashk,imin kombëtar janë me qëllime populiste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *