Pa s Shu me Vit esh M art ese 37 Vje carja Li nd Tri nja ket.. Ta ni Ja m Fe mra Me E Lu mtur Ne Bo te Ku sh Me Ur on Zo ti E Shp erb left…

admin 0

Pas Shume Vitesh M artese 37 Vjecarja Li nd Tri njaket.. Tani Jam Femra Me E Lu mtur Ne Bote Kush Me Ur on Zoti E Shp erbleft…

Ky eshte nje ci ft nga Anglia te cilet kishin vite qe nuk kishin pa sur ge zimin per te p atur femije.
Ata shp enzuan shume para me fe kondimet in vitro por edhe pas 5 seancave grauaja e quajtur Naomi ende nuk mb este sht atezene dhe me tej kishin menduar per te gjetur nje nene zevendesuese. por ne nje moment kur sapo filloi te kerkonin per kete rruge gruaja pati nje ndr yshim.
Ajo filloi te pe rjetonte si mptomat e para te sht atezanise dhe pasi beri vi ziten te mje ku ajo m esoi se tashme kishte ne bark tri njake te gjinise femerore dhe keshtu ne dhj etor te po atij viti ajo li ndi vajzat e quajtura Molly, Chole dhe Megan

“Jeta është plot me ngjyra tani. Thjesht kam familjen që gjithmonë kam ën dërruar. Kam menduar gjithmonë që nuk do të kisha fëmijë, por kur më son se do të sj ellësh në jetë tre të tillë, është një ndj enjë e mrekullueshme. Unë nuk kisha para në herën e fu ndit që ap likova fe kondimin in vitro, por babai më thi rri dhe më tha se ka d epozituar në llo garinë time bankare shifrën e 7,600 eruove, aq sa është edhe ko sto e kësaj nd ërhyrjeje. Kur mora këtë lajm shpë rtheva në l ot. Tani di të them se jam njeriu më i lu mtur në botë”, u shp reh Naimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *