Pas zb ulimeve tr onditëse: ja si po d igjen k ishat k atolike në Kanada

admin 0

Pas zb ulimeve tr onditëse: ja si po d igjen k ishat k atolike në Kanada

Pasi gjetën eshtrat e q indra fëmijëve në v arre të p ashënuar në vendin e ish-shkollave k onviktare të k ishës në British Columbia dhe Saskatcheëan .
Një t otal pr ej gjashtë k ishash k atolike h istorike në të gjithë Kanadanë janë d ëmtuar ose dj egur plotësisht nga zj arret në shtatë ditët e fundit .
Nga gjashtë k ishat e përmendura, katër janë të vendosura në Kolumbian Britanike, dhe njëra në pr ovincat e Alberta dhe Nova Scotia. Po licia i përshkroi zj arret në kishë si të d yshimta .
K isha Ka tolike e Shën Marisë Jean Baptiste në qytetin Morinville, Alberta, u d ogj në 30 q- ershor. Shumë k isha në Kanada kanë mbishkrime dhe shenja të kuqe në p ëllëmbët dhe këmbët e tyre. Një mbishkrim “Ne ishim fëmijë” u shfaq në derën e një k ishe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *