Paskal Milo: Skënderbeu sll av. Mbr ojti kr yqin, jo Shqipërinë

admin 0

Paskal Milo: Skënderbeu sll av. Mbr ojti kr yqin, jo Shqipërinë

Paskal Milo në një de bat televiziv duke di skutuar për një nd ër f igurat më të mëdha shqiptare Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka thënë që duhet ta “zbr esim me këmbë në tokë” se çfarë ka qenë në të vërtetë.
Përmes një gjuhe të pa za kontë, Milo thotë se nëna e Skenderbeut ka qenë sll ave, ndërsa he roi ynë k ombëtar ka li ndur or todoks.
Gjithashtu Milo e ka çu ar dhe më tej ma nipulimin e tij k eqdashës duke sht uar se em rat e fëmijëve të Gjon Kastriotit janë me or igjine sll ave.
“Nëse duam ta zbr esim Skënderbeun me këmbë në tokë duhet t’i themi disa gjëra që i kanë thënë hi storianë me kohë e me sh ekuj”, shpr ehet Milo.
Më tej, Milo h edh tezës, sipas së ci lës, Skënderbeu lu ftoi për mbr ojtjen e kr ishtërimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *