Po bëhet nami në rrjet, askush nuk e di se si quhet ky frut?.

admin 0

Po bëhet nami në rrjet, askush nuk e di se si quhet ky frut?.

D obitë ushqyese dhe mj ekësore të ftoit për njeriun ende nuk janë të st udiuara mirë por, nga të dhënat e deritanishme të shkencës del në pah se ftoi në dallim nga molla dhe dardha ka disa përparësi në drejtime të ndryshme.
Ndonëse cilësohet si një frut me pak kalori, përmban an tioksidantë po li-fenolike jetike. Lëndët catechin dhe epic atechin që ndodhen në frutin e ftoit mënjanojnë ose mbrojnë m ukozën e aparatit tretës nga veprimi infl amator e k anceroz i k imikateve t oksike, ko nsumimi i ftonjve është i d obishëm për ata që v uajnë nga gastriti dhe ulçera e st omakut.
-Nd ihmon në r ënien në peshë
-P arandalon së mundjet ga strointestinale
-Ku jdesi ndaj lë kurës
-Rregullon te nsionin e gja kut
-Fo rcon si stemin imunitar
-Përmirëson qa rkullimin e gja kut dhe pa randalon a neminë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *