Po “DRIDHET” Agim Çeku | Del Deklarata E Tij E Vitit 1999 Për Veteranet E UÇK-Së – E PABESUESHME Sa Është Fry Lista…

admin 0

Po “DRIDHET” Agim Çeku | Del Deklarata E Tij E Vitit 1999 Për Veteranet E UÇK-Së – E PABESUESHME Sa Është Fry Lista…

Ish-themeluesi i ORA’s, Veton Surroi, ka zbuluar se Agim Çeku kishte kërkuar organizatave të OKB’së në Kosovë që t’i integrojnë në shoqërinë kosovare 12 mijë usht arët e UÇK’së. Ka thënë se i njëjti njeri, pra Agim Çeku, tash po thotë se ekzistojnë afër 60 mijë veter anë.Njëra qasje është që ky pretendim i pro kuro rit të vërtetohet në proces gj yqë sor.
Një proces i këtillë do të ballafaqonte pohimin fillestar të kom andantit të fundit të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Agim Çeku, dërguar organizatave të OKB-së në qershor të vitit 1999 se duhet dem ob ili zuar 12 mijë us hta rë të UÇK-së me pohimin përfundimtar të Agim Çekut, kryetarit të Komisionit për evidencimin e vetera nëve të UÇK-së, se numri i vete ranëve kishte kaluar 50-mijëshin dhe ishte nisur për në shifrën 60 mijë”, ka shkruar Surroi, në një shkrim autorial.

Surroi ka shkruar pa ua përmendur emrat Veselit dhe Haradinajt se dy udhëheqësit e Shtetit pr okuro rin e dorëhequr pasi nuk ishin pyetur për het imet që kishin nisur ndaj masht ruesve.Ka thënë se edhe ky fakt tregon kapjen e shtetit.Ak ta -‘ku za e prok uror it të dorëhequr është bl lo kuar në Proku rorinë Speciale. Ende nuk është dërguar në Gjy katë pavarësisht se posa pro kurori të nënshkruan një akta -‘kuzë e njëjta duhet të përcillet për në ins titucionin që ndan drej tësinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *