Profesori Amerikan dridhe gjithe Ballkanin !! Nese Serbia nuk e njeh Kosoven, atehere…

admin 0

Profesori Amerikan dridhe gjithe Ballkanin !! Nese Serbia nuk e njeh Kosoven, atehere…

Profe sori amerikan dhe eksperti i çesh.tjeve te Ballkanit Peren dimor, Alon Ben Meir nepermjet nje shkrimi ne Facebook edhe nje.here ka adresuar shqetesimet e afersise se Ser bise me Rusine.
Neper mjet ketij shkrimi, Alon Ben Meir thote se Serbia eshte zo.tuar te mos vendose kurre sanksione ndaj Rusise, pava resisht thirrjeve te Bashkimit Evropian dhe Shte.teve te Bashkuara te Amerikes per te qen druar larg Putinit.
Profesori Ben Meir tho te tut.je se Brogradi zyrtar ka dekla ruar se Rusia eshte aleati me i mire i Serbise dhe krye parlamentari serb, Ivica Dcic ka the.ne se nuk do ti nenshtrohen pre sionit per ti vendosur sank.sione Rusise. Megjithe se eshte kandidate per anetaresim ne Bash.kimin Evropian, Serbia u zotua te mos ven dose kurre sank.sione ndaj Rusise.
Pavare sisht thirrjeve nga Bashkimi Evro.pian dhe Shtetet e Bashkuara te Amerikes qe Ser.bia duhet te qendroje larg Putinit, Beogradi zyr tarisht deklaroi se Rusia eshte aleati me i mire i Ser.bise dhe mbron ‘inte gritetin e saj territoria, duke iu refe.ruar pavaresise se Koso ves.
Ivica Dacic krye tari i parlamentit serb tha se pavare.sisht presionist, Serbia ku rre nuk do te vendose san.ksione kunder mi kut te vet Rusise, shkroi Ben Meir.
Pastaj ai shkroi se Ser.bia nuk do te kete kurre te ardhme peren dimore nese ata vazhdojne qe nepermjet vepri.meve te tilla tia kthejne shpinen Bash.kimit Evropian dhe Shteteve te Bash kuara te Amerikes.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *