Prokurori I Shteti ”Habit” Gjithe Kosoven Me Kete Qe Tregoi Per Valdete Dakan Dhe Manipulimet E Votave…

admin 0

Prokurori I Shteti ”Habit” Gjithe Kosoven Me Kete Qe Tregoi Per Valdete Dakan Dhe Manipulimet E Votave…

Pro kurori i Shtetit ka rea.guar pas deklarates se zevendes kryeministrit Bisnik Bislimi, se Prokuroria ka he.tuar per disa manipulime te votave nga Austria, per te ci.lat ka thene se s’kane mundur te behen pa dijenine e ish krye tares se KQZse Valdete Dakes.
Per mes nje postimi drej.tuar mediave, Prokuroria Speciale ka konfir.muar se eshte duke i hetuar preten dimet se jane te manipuluara disa vota te ardhura me pos.te nga diaspora, por se Daka dhe as ndo nje zyrtar i KQZse sjane pje.se e ketij hetimi.
Pro kuroria Speciale e Repub.likes se Kosoves, ju njofton se eshte duke i he.tuar pretendimet se jane te mani.puluara disa vota te ardhura me poste nga dia spora. Mirepo, ju njof.tojme se as znj. Valdete Daka dhe as ndonje zyr.tar tjeter i KQZ-se nuk jane pjese e ketij he.timi pe nal, thuhet ne njoftim.
Ndry she, Bislimi ka deklaruar Daka ka pas nje rol shume des.truktiv ne zgjedhjet e 14 shkurtit, pasi sipas tij, ne çdo faze te per.gatitjeve te zgjedhjeve, ka qene pjese e orkes.trimeve qe te mundohet tua kufizoje qyte.tareve te drejten e pjese marrjes ne zgjedhje. Nje per.son te cilen e emeron presi.denti, e shkarkon prape presidenti, une mendoj qe eshte jo serioze me thane ka pas te drej.te ose ska pas te drejte, pasi kjo eshte kompe tence ekskluzive e presidentes per me shkarku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *