Qeveria: Jep 5 Mije Euro Per Cdo Emigrant Shqiptar Nxitoni Ja Si Te Perfitoni..

admin 0

Qeveria: Jep 5 Mije Euro Per Cdo Emigrant Shqiptar, Nxitoni Ja Si Te Perfitoni..

Diten e sotme Edi Rama pr emtoi se në ma ndatin e tretë, qe veria so cialiste do të dh urojë 5000 euro gr ant për çdo em igrant që v jen në Shqipëri për të in vestuar pa ratë e fi tuara jas htë shtetit duke e kt hyer shtëpinë e vj etër të gjyshërve në një mo tor të ag ro-tu rizmit.
Ky është një vend i be kuar dhe këtu është da shur vetëm të im agjinohet me gu xim e ar dhmja dhe të pu nohet për të ar dhmen. Siç tr egojnë sh ifrat ko nkrete të bi zneseve të vogla që ha pen për të ku ptuar se jemi në rr ugën e du hur për Belshin.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *