Qeveria Kurti Vendos Qe Ne Pike Te Pare Te Vihet Ceshtja E ‘PASURIVE TE FITUARA’ Te Pa Justifikueshme!!

admin 0


Qeveria Kurti Vendos Qe Ne Pike Te Pare Te Vihet Ceshtja E ‘PASURIVE TE FITUARA’ Te Pa Justifikueshme!!

MbIidhet Qeveria, Kurti vë pikë të parë qështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pa’justifi.kueshme.
Për pak minuta pritet të fiIIojë mbIedhja e Qeverisë së Kosovës, ku do të shqy’rtohen nëntë pika, të ciIat janë ren’ditur në rendin e ditës, rap0rton Gazeta Expres.

Pika e parë e rendit të ditës është shqy.rtimi i draftit të koncept-dokum.entit për çështjen e pasuriisë së fituar në mënyrë të paj’ustifikueshme.
Në rendin e ditës është edhe shqyrtimi i disa rap0rteve, ndërsa Qeveria ka paraparë edhe shqyrtimin e propozim-vendimit për themeIimin e stru’kturave kordinuese ndër-ins.titucionaIe për procesin e inte’grimit evropian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *