Reagimi I Presid entes Vjosa Osmani Ndaj Kryet ares Se Re Ne Lugi nen E Presh eves Do Ju Le Pa Fjale Te Gjitheve

admin 0

Reagimi I Presidentes Vjosa Osmani Ndaj Kryetares Se Re Ne Luginen E Presheves Do Ju Le Pa Fjale Te Gjitheve

Kryetarja e re e Preshevës: Ditë hist,orike, u çlir,uam nga ndik,imi i Beog,radit.Kryetarja e re e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani ka dekl,aruar se ka marrë manda,tin në bazë të lig,jit nga 22 vota të mandatu,ara në Kuvend, gjë që përkth,ehen në 11 mijë vota nga 7 mijë sa i kishte opozi,ta.Ajo thotë se kryetari i deritan,ishëm Shqipërim Arifi ka deg,raduar gjithçka në këtë kom,unë.“Prej sot s’do të ketë ndi,kim të Beogra,dit në Komunën e Preshevës, nuk do të ketë gi,shta të telekom,anduar nga Beogradi dhe List,a Serbe dhe për këtë arsye pavar,ësisht dalli,meve në mes të subje,kteve politike nënsh,kruese të marrëve,shjes që do të qeverisin në këto katër vjet, qëllimi kryesor ka qenë vull,neti i popullit”, thotë Sinani në Kanal10.

“Është fitore historike”, shtoi ajo.“Kemi arr,itur të çli,rohemi nga gishtat e tele,komanduar nga Beogr,adi dhe është moment histor,ik dita e sotme”, tha Sinani.Ajo qe na habiti te gj,itheve dhe qe bie me se shumti ne sy eshte reagimi i Vjosa Osmanit e cila ka qene…. “heshtja” pra, ai si e para e vendit tone nuk ka reaguar as me nje “Urime kryetares se Presheves” se paku asgje me shume, keto mungesa te rrespektit qe po vijne pa ndale nga Vjosa Osmani jane te pa falshme dhe te pa tolerueshme me.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *