Reagon Muçiqi: Nëse ska d asma, s’do të le johet as puna e bizneseve tjera!

admin 0

Reagon Muçiqi: Nëse ska d asma, s’do të le johet as puna e bizneseve tjera!

Afrim Muqiqi nga Od a e H otelerisë dhe Tu rizmit thotë se pr anojnë dhe do të r espektojnë m asat e reja të qe verisë së Albin Kurtit. Qe veria sot mo ri ve ndim për mby llje të ga stronomisë për 11 ditë.
Ne do ta re spektojmë këtë vendim të Mi nistrisë të cilin e ka pr u mirëpo ne si de partament i estradës pranë Od ës Ho teliere të Kosovës sapo u ktheva nga t akimi ku e ki shim një mbl edhje ur gjente me gjithë es tradën e kr yeqytetit”, tha Muçiqi.
Kemi kë rkesat tona dhe vendimin që kemi ma rrë sot që do t’i adr esojmë nesër të ministri Vitia. Pasi mb yllja është bërë zy rtare atëherë në momentin kur të hapet s’do të to lerojmë që të ha pen bi zneset tjera dhe ne të an ashkalohemi. Por nëse ha pet do të hapet për të gjithë apo duhet të mb yllet për të gjithë. Kjo është kë rkesë de cidive”, theksoi ai për R T K’në.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *