Rugova: Pa ratë e fundit që i kisha ha rxhova në libër por ja vl ejti, aty edhe grekët e pr anojnë që Aleksandri i Madh ishte il iro-shqiptar

admin 0

Rugova: Pa ratë e fundit që i kisha ha rxhova në libër por ja vl ejti, aty edhe grekët e pr anojnë që Aleksandri i Madh ishte il iro-shqiptar

Në vitin 1986 Kur Ibrahim Rugova ishte zgj edhur an ëtar ko rre spo de nt i Ak ademisë së ar teve dhe Shk encave të Kosovës, In stituti Al banologjik kishte or ganizuar një ek speditë në Greqi për të vi zi tu ar Camërinë për herë të parë.
Kur kishte arr itur në Athinë, Rugova të gjitha pa ratë e ka feve i kishte shp enzuar për të bl erë një l ibër.
Libri të cilin e kishte b lerë, sipas et nolo gut Ukë Xhemaj, ishte libri “Aleksandri i Madh i Maqedonisë” i bo tuar në greqisht. Xhemaj tregon se pasi kishin da shur të da lin të vi zitojnë Akr opolin , Rugova ishte shpre hur se pa ratë që i kishte pa sur për ka fe i kishte ha rgj u ar.
“E bl eva këtë libër, shumë i shtr enjtë por ja vl ejti,e lexova mbr ëmë posa e m o ra. Aleksandri i Madh ishte nx ënës i Ar istotelit.Ar istoteli thotë se Al eksandri i madh u dr ejtohej us htarëve të tij në gj uhën e m ë m ë s, dhe ko ma nd ën e us htarëve e kishte bë rë në gjuhën e më më s, në gjuhën il ire(shqipe).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *