Sali Berisha Thyen Heshtjen Fajtor Eshte Kosova Qe Une U Shpalla Non Grata

admin 0

Sali Berisha Thyen Heshtjen Fajtor Eshte Kosova Qe Une U Shpalla Non Grata

Berisha: Shp,allja non-grata nga SHBA’ja er,dhi pas qëndrimeve kun,dër ndrysh imit të kufi,jve të Kosovës.Ish-kryemini,stri i Shqipërisë, Sali Berisha, ka folur sëri,sh sot për ven,dimin e SHBA-së për shpa,lljen e tij non-gra,ta.Ai ka he dhur dyshime se ven,dimi kundër tij për shpa,lljen non grata mu nd të ketë ar,dhur si pasojë e qënd,rimit ë tij kundër ndr,yshimeve të kufirit në Kosovë.Ish-kreu i qeve,risë shqiptare, u shpr,eh më tej se akjuzo,het se ka bërë ko,nspirac,ion kundër po liti,kës së jashtme ame,rikane.“Kur ma tha abso,lutisht nuk e dija, absolut,isht nuk kisha marrë as,një mesazh nga askush. Por kur inte,resova kam marrë vesh se isha futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara se kisha bërë konsp,ir,acion kundër politi,kës së jashtme amerik,ane.
Qesha shu,më kur mora vesh këtë. Por unë kam mbro,jtur një pikëp,amje të inter,esit shqiptar, që e besoj se është në int,eres të shqip,tarëve. Unë e dija mirë se ai proc,es se për shkak të tra dhti,së së mirë,fillte komb,ëtare të Edi Ramës dhe Thaçit, por dh,eun dhe shkoi deri në admi,nistratën më të la,rtë në SHBA”, ka thënë Be,risha në “Zonë e Lirë” në TV Klan.”Lobi,mi ka qenë shu,më i fuqishëm, i Soro,sit, Ramës, Vuçit dhe Thaçit për të ndry,shuar kufijtë. Unë e dija që kun,dërshtimi im u bë pikënisje për vij,imin e kundërsht,imeve të tjera, u prit me një ze,mërim të thellë, për të mos thë,në deri në ur,e,jtje. Unë se kisha kundër askujt, e kisha kun,dër interesit të kom,bit tim”, tha Berisha.Më tej foli dhe për teks,tin që shoqëronte vendi min për shpal,ljen e tij non-gra,ta dhe tha se gjit,hçka është e sajuar dhe e baz,uar në shpifje.Ish kryem,inistrit të Shqipërisë, Sali Beri,sha dhe familjes së tij i është nd,aluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *