SAPO U VENDOS | Albin Kurti Sapo Morri Kete Vendim Te Rendesishem Per Kompleksin Memorial “Adem Jashari” Në Prekaz

admin 0

SAPO U VENDOS | Albin Kurti Sapo Morri Kete Vendim Te Rendesishem Per Kompleksin Memorial “Adem Jashari” Në Prekaz

Albin Kurti ne profilin e tij zyrtar shkruan: “Sot qeveria jonë ka marrur një vendim të rëndësisë së veçantë. Kemi themeluar Komitetin Ndërministror për përzgjedhjen e projektit dhe monitorimin e pro cesit të zbatimit të projektit për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz. Këtë mekanizëm do ta udhëheq personalisht, për ta trajtuar me seriozite,tin e merituar këtë proces. Anëtarë të këtij komiteti janë ministra të linjës, përfaqësuesi i familjes Jashari, kryetari i komunës së Skënderajt, drejtorë të institu teve, muzeve dhe agje,ncive përkatëse, përfaqë,suesi i shoqatës së arkitektëve dhe përfaqësuesi i OVL të UÇK-së.

Ndërkohë, një ekip profesionistësh nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka nisur vlerësimin e gjendjes së kullave në këtë kompleks. Varësisht nga të gjeturat dhe rekoma,ndimet e profesionis tëve tanë, kemi gatishmërinë e plotë të ndërmar,rim ndërhyrje emergjente sanuese në këto struktura të neglizhuara për kohë të gjatë. E radhës do të jetë shqyrtimi i detyrimit themelor të këtij komi,teti, projekti për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz. Në afatin më të afërt do të mbahet takimi i parë i komitetit për t’i diskutuar dhe votuar vendimet e rëndësishme në emër të mbrojtjes, zhvillimit dhe promovimit të kompleksit i cili për,faqës on epiq,endrën e rezistencës sonë kom bëtare për liri, pavarës i e bashkim.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *