Serbia E TRONDlTUR !!! Mediat Serbe Shkruajne se kush ne te vertete eshte Gruaja e Albin Kurtit !

admin 0

Serbia E TRONDlTUR !!! Mediat Serbe Shkruajne se kush ne te vertete eshte Gruaja e Albin Kurtit !

Serbia duhet te trem.bet nga kjo grua: Ja kush eshte ajo, ishte ky nje ti.tuII i med’iave serbe, pak dite pas mba’jtjes se zgjedh.jeve ne Kosove. Kjo grua qe i refe’rohen me’diat serbe, eshte ba’shke shor’tja e AIbin Kurtit, Rita.
BIic shkru.an se AIbin Kurti dhe par’tia e tij Vete vendo’sje fiuan me se shumti vo’ta ne zgjedh.jet e fu’ndit ne Kosove.
Sido qofte ai nuk foIi shume per famiI.jen ne pubIik dhe gruaja e tij dihet qe eshte norve.gjezja Rita Augestad Knudsen, e ciIa aktua.Iisht eshte e anga’zhuar ne ker’kime per ekst’re.mizem dhe aktiv’itete tjera dev’ijante te sho’qerise.
Rita kishte punuar ne kero akti.vitete edhe ne Serbi, ku thuhet se ishte njo.hur edhe me AIbin Kurtin, teksa ai po qend’ronte ne b urg atje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *