Sheshel ”hallakat” gjithe boten me te zezat qe i’a nxorri ne shesh Vucicit !! Te gjithe te shtangur…

admin 0

Sheshel ”hallakat” gjithe boten me te zezat qe i’a nxorri ne shesh Vucicit !! Te gjithe te shtangur…

Ish shefi i presi.dentit aktual te Serbise, Aleksa.ndar Vucic, Vojislav Sheshelj, ne nje per shkrim te figures se Vucicit ka the.ne se Vucici ka blere çfare do libri qe ka gjetur ne inter.net per te mani puluar me mediat.
Vucici esh.te manip.ulues i madh i me diave. Per da.llim nga Toma Nikoliq, i cili kur ska da.shur te lexoje libra, megjithe se gjithnnje e kam shtyre, i kam sugje.ruar literature te caktuar, Vucici pa nderprere ka punuar ne ngri.tjen e vetes.
Ai ka poro situr permes internetit cdo gje qe ka mun.dur te gjeje mbi manipulimin mediatik, mbi mani.pulimin me njerez. Ai tani mani pulon me te gjitha me.diat ne Serbi. Ai mani pulon me te gjithe popu.llin ne Serbi.
Ai, thje shte, me ato premtimet e tij te rrej shme ka arritur te manipuloje pjesen me te ma.dhe te qytetareve dhe ka arritur nje popu.llaritet te madh, deklaroi Sheshel.
Nje Insti tut Suedez ne shtator 2020 e ka cile.suar Serbine si nje autokraci elek.torale duke e radhitur ate ne ven.din e 139 nga 179 shtete te per fshira ne Indeksin e Demo.kracive Liberale. Insti tuti ka theksuar se Serbia eshte e radhi.tur me se keqi nga te gjitha ven.det e Ballkanit Perendimor.
Aleksa nder Vucic, politi.kani me i fuqi.shem i Serbise, dikur kishte sher.byer si konobar i Vojsllav Sheshel e Sllo.bodan Milloshevic.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *