Shkelzen Gashi I Del Ne “Mbro.jtje” Serbis – Thote Qe Serbia Nuk E Ka Dashte Ndarjen E Kosoves…

admin 0

Shkelzen Gashi I Del Ne “Mbro.jtje” Serbis – Thote Qe Serbia Nuk E Ka Dashte Ndarjen E Kosoves…

Analisti politik Shkëlzen Gashi, ka thënë se Serbia nuk ka qenë asnjëherë e interesuar për ndar jen e Kosovës.Ai në Rubikon të ka dek.laruar se qëllimi i saj ishte të krijonte një aut onomi për serbët e
Kosovës dhe të një statuseks terri tor ial për kis hat dhe manas tiret orto do kse“Serbia nuk ka qenë kurrë e intere.suar për të ndarë Kosovën, do të thotë me nda e me marrë një pjesë të te rri t orit të Kosovës dhe pjesën tjetër ta lë të bëhet e pav arur ose të bashkohet me Shqipëri”.
“Serbia, gjithmonë ka qenë e interesuar në Kosovë t’i bëjë dy gjëra, të kri jo jë një au ono mi për serbët e Kosovës dhe të krijojë sta use ks te rrit ori al për ki shat dhe ma nas ti ret ort odo kse, kështu për t’u bërë fak tor definitivisht i pa kontestueshëm i stab ilit etit në rajon”.
“Serbia është shteti më i madh në rajon jo vetëm me ter rit or dhe jo veç me numër të popullatës,por edhe me ekonomi. Kjo do të thotë se Serbia e kontrollon territorin e vet, e kontrollon Bosnje Hervegovinën, e kontrollon Malin e Zi, e kontrollon Kosovën përmes një aut onomie ter ritor iale dhe përmes një stat us ek si terr i tori al për ki shat dhe mana stiret ort odokse, kështu do të ishte faktor i i pa kontestueshëm i stabi litetit në rajon, pra Serbia nuk ka dashtë kurrë ndarje të ter ritor eve”, ka thënë Shkelezen Gashi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *