Shkrimtari serb: Serbët jetojnë më mirë në Kosovë sesa në Serbi…

admin 0

Shkrimtari serb: Serbët jetojnë më mirë në Kosovë sesa në Serbi…

Dramaturgu dhe profesori i Fakultetit të Arteve të Dramës në Beograd Nebojsha Romçeviq ka deklaruar se nuk beson se Serbia ka pasur udhëheqës më të k ëqij në historinë e saj.
“Atë çfarë e kanë të përbashkët, e çka aspak nuk dyshoj, është I ik u idi mi i Serbisë në kuptimin de mografik, shpi rtëror, ekonomik, politik, ekologjik dhe arsimor. Jam i bindur se serbët në Kosovë jetojnë më mirë sesa serbët në Serbi”, ka thënë Romiçeviq në një intervistë dhënë revistës serbe NIN.Ai pre tendon se për njëzet vjet, në këtë mënyrë Serbia nuk do të ek zistojë më.
“Kjo është pa sojë e vetme e qeverisjes së Partisë Përparimtare Serbe”, ka thënë Romiçeviq.Ai ka pr etenduar se nuk di se a është e vetëdijshme pr okurorja r epublikane Zagorka Dolovac çfarë është duke bërë me mosveprim.“Nëse prokurorët dhe gjyk atësit nuk janë të gatshëm ta zbatojnë li gjin, duhet të dinë se pikërisht ata janë ata të cilët po e shtyjnë këtë vend në l uftë qytetare dhe zhd ukje përfundimtare të Serbisë”, ka theksuar Romiçeviq.
Sipas tij, në një moment gjithçka do të jetë njësoj, sepse, ose do të ketë drejtësi, ose do të arrihet deri te drejtësia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *