Shkrimtari Serb Shkakton Dridhje Ne Serbi Dhe Kosove Me Deklaraten Per Serbet Qe Jane Ne Kosove !!

admin 0

Shkrimtari Serb Shkakton Dridhje Ne Serbi Dhe Kosove Me Deklaraten Per Serbet Qe Jane Ne Kosove !!

Drama turgu dhe profesori i Fakul.tetit te Arteve te Drames ne Beograd Nebojsha Romçeviq ka dekla.ruar se nuk beson se Serbia ka pasur udhe heqes me te keqij ne histo.rine e saj.
Ate çfare e ka.ne te perbashket, e çka aspak nuk dy shoj, eshte Ii.kuidimi i Serbise ne kuptimin demo grafik, shpirteror, ekonomik, politik, ekolo.gjik dhe arsimor. Jam i bindur se ser.bet ne Kosove jetojne me mire sesa ser.bet ne Serbi, ka thene Romiçeviq ne nje inter.viste dhene revistes serbe NIN. Ai preten don se per njezet vjet, ne kete me.nyre Serbia nuk do te ekzistoje me.
Kjo eshte pa.soje e vetme e qeverisjes se Partise Per parimtare Serbe, tha Romiçeviq. Ai ka preten.duar se nuk di se a eshte e vetedijshme pro.kurorja republikane Zagorka Dolovac çfare eshte duke be.re me mos veprim.
Nese pro kuroret dhe gjykatesit nuk jane te gat.shem ta zbatojne ligjin, duhet te dine se pikerisht ata jane ata te ci.let po e shtyjne kete vend ne lu fte qytetare dhe zhdukje perfun.dimtare te Serbise, ka thek.suar Romiçeviq. Si pas tij, ne nje moment gjith çka do te jete njesoj, sepse, ose do te kete drej.tesi, ose do te arri.het deri te drejtesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *