Shp aloset e vërteta e madhe! “49%” Shqipëtarët janë P opulli shumicë në Maqedoni

admin 0

Shp aloset e vërteta e madhe! “49%” Shqipëtarët janë P opulli shumicë në Maqedoni

Shp aloset e vërteta e madhe, shqiptarët në Maqedoni jo që nuk janë numri dy i p opullsisë, por janë numri një, 49 % e p opullatës janë shqiptarë, gati shumicë ab soIute! Që këtej e t utje, të gjithë duhet të thonë se shqiptarët janë p opulli shumicë në Maqedoni, pasi sipas të dh ënave të reja r ezuIton se ata që e ko nsiderojnë.
Nuk janë as 40 %. Megjithëse të dh ënat për mi noritetet nuk janë të sakta ato janë hiq më pak se 15 % e p opullsisë së përgjithshme.In formacioni i rë ndësisë së v eçantë vjen nga p ublicisti dhe in telektuali nga Maqedonia, Nijazi Muhamedi, i cili këtë të dh ënë e ka bërë p ublike në një me dium te leviziv duke iu r eferuar bu rimeve të in stitucioneve nd ërkombëtare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *