Shpi uni Shkelzen Gashi Njeriu Me An ti U.C.K Dhe An.ti Shqiptarë Go det Perseri

admin 0

Shpi uni Shkelzen Gashi Njeriu Me An ti U.C.K Dhe An.ti Shqiptarë Go det Perseri

EKSKLUZIVE/ Shpiuni Shkelzen Gashi – Njeriu me an.ti-U.C.K dhe an.ti-shqiptarë ‘god.et’ perseri aty ku sduhet… Pse Prishtina u çlirua para Skenderajt, atje ishte shtabi i UCK-se?
Shkëlzen Gashi: Si të shpj,egohet që Prishtina u çli rua 6 ditë para Skenderajt, atje ishte sht,abi i U.Ç.K-së?Shkëlzen Gashi, ish-këshilltar i Albin Kurtit, ka kërkuar sqar,ime se pse Skenderaj është çli ruar gjashtë ditë pas Prishtinës, kur Shtabi i Përgji,thshëm i U.C.K-se ishte në Kom.unën e Skenderajt, rapor,ton Express.Përmes një postimi në lloga,rinë e tij në Facebook, Gashi ka pyet,ur se pse .U.Ç.K-ja nuk e çliroi filli,misht Skenderajn e më pas Prishtinën.“Më bëri përsh,typje që Skenderaj ishte çli ruar 6 ditë pas Prishtinës? Shtabi i Përgjit,hshëm i U.Ç.K-së ishte në Komunën e Skenderajt. Pse UÇK-ja nuk e çlir,oi fillimisht Skenderajn e më pas Prishtinën? Si të shpjego,het që Skenderaj u çlirua gja,shtë ditë pas Prishtinës?”, ka shkruar Gashi.
Ndryshe, Albin Kurti e kishte shkar,kuar Gashin nga pozita e këshilltarit, pas de.klarat,ave të tij në Frontal të T7, lidhur me U.Ç.K-në.“Disa dekla,rata të djeshme të tij patën pasoja shpërqen,druese nga puna e mirë e qever,isë në detyrë. Konsideroj që është më mirë që deb,atin në të cilin është përfshirë ai të mos e bëjë nga pozi,ta e këshillt,arit tim”, kishte shkruar Kurti, kur kishte njoftu,ar për shkarkimin e tij.Dekl.arata e Gashi se pjesët,arë të ish-U.C.K-se kanë kryer khh, r,jme kishte ngritu,r reagime të shumta në publik, teksa pa.rti,të politike në Kosovë e kishin cilësu,ar ska ndaI,oze këtë deklar,atë të Gashit. /Gazeta Express

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *