Sipas mendimit tuaj a du het ti ko nfiskohet pa suria ish kryeminstrit Sali Berisha Vo to PO JO

admin 0

Sipas mendimit tuaj a du het ti ko nfiskohet pa suria ish kryeminstrit Sali Berisha Vo to PO JO

Pr esioni i ja shtëzakonshëm i Brukselit mb i kr yeministrin Edi Rama, për të ndj ekur shembullin e Kroacisë sa i takon lu ftës ndaj ko rrups ionit, ka al armuar ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili i dr uhet më shumë se ku rrë a res timit
Pasi h odhi vr er për disa ditë më radhë me go jën e Lulzim Bashës, Sali Berisha ka da lë vetëm në një ko nferencë për sht yp, ku ka shpr ehur shq etësimin e th ellë për ins talimin e shtetit po licor në vend si dhe për ng ritjen e By rosë Kom bëtare të He timit, e cila do të he tojë zy rtarët e la rtë dhe li gjshmërinë e pasurive të tyre. Fj alimi i Berishës re f le ktonte fr ikën dhe pa nikun nga arr estimi, teksa tha se Rama po shnd ërrohet në kr yehetues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *