Sul mohet vetura e Edi Ramës nga fu nksionarët e PD-së dhe arre sto hen që të gjithë / Komenti juaj?

admin 0

Sul mohet vetura e Edi Ramës nga fu nksionarët e PD-së dhe arre sto hen që të gjithë / Komenti juaj?

Zgj edhjet vendore të 30 q ershorit që u zhvi lluan pa pj esëmarrjen e op ozitë, kr ahas d ebatit për l igjor për legji timite tin e tyre, kanë pro dh uar edhe përgje gjësi pe nale për fu nksionarë të P artisë De mokratike.
Proku roria e Elbasanit pas 2 vitesh ka mby llur het imet, për fu nksionarët dhe simp atizantët e P artisë De mokratike në Elbasan dhe Librazhd që i bll ok uan rrugën dhe go dit ën veturën në të cilën qa rkullonte kryeministri Rama.
Pro kuro ria e Elbasanit ka marrë të pan de hur ish-deputetin Aurel Bylybashi, kreun ak tual të PD në Librazhd, Bujar Vreto, kreun e PD në Prrenjas, Arjan Karrizi, fu nksionarët e PD Erlind Gurra dhe Leonard Onuzi dhe dy si mpatizantët të kësaj fo rce p olitike, Bujar Kojku e Dashamir Boja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *