Tani in vestimi i madh që do ndr yshojë Rrugën e K ombit, e bën p ublike Edi Rama

admin 0

Tani in vestimi i madh që do ndr yshojë Rrugën e K ombit, e bën p ublike Edi Rama

Kryeminstri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se po va zhdojnë pu nimet në Rrugën e Ko mbit. Rama ka pu blikuar një postim ne ll ogarinë e tij ku dhe ka treguar se ura do të jetë e va rur e gja tsi me 310 me tra.
Vijon pa ndë rprerje puna për veprën e mu nguar të Rrugës së Ko mbit, Urën e madhe të Kukësit mbi Drin ura do të jetë e varur në 310 m etra gja tsi dhe str uktura e saj mb ajtëse k ryesore.
Do të jetë një el ement mbr esëlënës prej çe liku sp ecial me ha pësirë 270 metra dhe la rtësi 50 m ka shkruar Rama.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *