Te Marrë Mësim Albin Kurti Nga Nëna Shqiperi Dhe Nga Vëllau Edi Rama Si Udhëhiqet Shteti

admin 0

“Te Marrë Mësim Albin Kurti Nga Nëna Shqiperi Dhe Nga Vëllau Edi Rama Si Udhëhiqet Shteti”

Kështu është Tirana e kështu Prishtina, sot: Ku janë Kurti e Vitia?Në qendrën e vh,aks,cinim,it “1 tetori” në Prishtinë sot është kri,juar tollovi e madhe nga qytetarët që po presin për t’u vh,aks,cin,uar. Në hyrje të qendrës së vh,aks,cinimi,t qindra persona të mos,hës mbi 65 vjeç janë parë duke shty,rë me njëri-tjetrin, cili të futet brenda më për,para për ta marrë vh,aks,cin,ën.Lidhur me gjithë këtë situatë të kriju,ar, Ministria që drejton Arben Vitia është mjaftuar me një komuni,katë ku vetëm sqaron se rrëm,uja është krijuar nga qytet,arë të qytete,ve të tjera që kanë ard,hur të vh,aks,cinohe,n në Prishtinë, derisa kanë sqaru,ar se te 1 Tetori mund të vh,aks,cinohe,n vetëm prishtinasit.Ndërkohë për gjithë atë toll,ovi të krijuar e që r,rezik,on edhe përhap,jen masive, meqë s’ka pasur fare dis,tancë gjatë pri,tjes, nuk e ka thënë asnjë fjalë kreu i qev,erisë, Albin Kurti.Por plotësi,sht pamje tjetër jep Shqipëria e Edi Ramës, e cila për,veç që ka arrit,ur të sigurojë numër të madh të vh,aks,cinav,e, ka vh,aks,cinua,r mbi gjys,më milioni të pop,ullatës.

Në qendrat e vh,aks,cinim,it në Tiranë, shihet se si të gj,ithë ata që shkojnë për t’u vh,aks,cinua,r presin në radhë, të ulur në kar,rige dhe në dista,ncë nga njëri-tjetri, duke resp,ektuar kë,shtu rreg,ullat për mbro,jtje nga ph,andk,demia.Ndryshe Kosova ka ng,ecur edhe me procesin e ble,rjes së vh,aks,cinav,e. Deri tani në Kosovë vh,aks,cina,t kanë ardhur vet,ëm si donaci,one.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *