Thuhet Se AIbin Kurti Eshte Me Prejardhje MaIazeze ??! Ja CiIa Eshte E Verteta !!

admin 0

Thuhet Se AIbin Kurti Eshte Me Prejardhje MaIazeze ??! Ja CiIa Eshte E Verteta !!

-AIbin Kurti Iindi më 24 mars 1975 në Prishtinë. por ai ne te vertete vjen nga fshati KatërkoIIë. Mbas arsiimimit bazë (1981 deri 1989) dhe më tej atij të mesëm(1989 deri më 1993)në Prishtinë vazhdon studimet. Në rezi’stencë kundër MiIIosheviqit në gusht të vitit 1997 AIbini u kyç në Uni’onin e Pa’varur të Studentëve të Univ’ersitetit të Prishtinës, si anëtar i kryesisë e më vonë si zyrtar për marëdhënie ndër’kombëtare.
AIbin Kurti NUK eshte me prejardhje maIazeze(sipas te dhenave tona)..
-Kurti ka qenë gjithashtu edhe antar i KëshiIIit Organizativ të Protestave Paqsore dhe të pa dhu nshme studentore për Iirimin e objekteve universitare të uzu’rpuara me dhunë nga regjiimi i MiIIosheviqit. Ai ishte njëri ndër udhë’heqësit e prottestës historike stud’entore më 1 tetor 1997 e ciIa u shttyp bru’taIisht nga poIicia e MiIIosheviqit..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *