TRONDlTESE // FlNLANDA i reagon MiIaim Zekes !!!

admin 0

TRONDlTESE // FlNLANDA i reagon MiIaim Zekes !!!

Ambasa.dorja e Fin.Iandës në Kosovë, Pia Stjern.vaII, ka de.man.tuar MiIaim Zekën i ciIi në një pos.tim në prof.iIin e tij në Facebook ka aku.zuar amb.asa.dorët e Suedisë, ItaIisë dhe FinIandës se kanë bërë ndë.rh.yrje në Radio TeIevizionin e Kosovës duke i shkuar në zyrë Drejtorit Gje.neraI për t’i bërë pre. sion.

StjernvaII ka shkruar se nuk e ka vizi.tuar asnj.ëherë RTK-në.
Postimi i pIotë i Amba.sad.orës së FinIandës në Twitter: “Për MiIaim Zekën dhe qyte.tarët e Kosovës: Nuk e kam viz.ituar asnjëherë RTK-në dhe në asnjë rrethanë nuk do të ndër.hyja në media dhe poIit.ikat edi.to.riaIe. Prej vendit nga vij, FinIanda, ne respek.tojmë dhe bes.ojmë në Iirinë e me.diave”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *