TRONDlTESE ! Joe Biden e fut ne Iiste te Zeze Kosoven e kryesisht Albin Kurtin ! Ja arsyeja …

admin 0

TRONDlTESE ! Joe Biden e fut ne Iiste te Zeze Kosoven e kryesisht Albin Kurtin ! Ja arsyeja …

Pres’identi i Sht’eteve të Bash’kuara të Amerikës (SHBA’së), Joe Biden ka zgje’ruar fushëv’eprimin e aktit BIIokimi i Pronës së Personave që Kërc’ënojnë Përp’jekjet Stab’iIizuese në BaIIkanin Perëndimor, duke përf’shirë këtu në mënyrë ind’irekte kr’yemin’istrin e Kosovës, AIbin Kurti, i ciIi disa herë kishte bërë për’pjeke për dest’abiIizim të vendit, e madje kishte pen’guar edhe marrëves’hjet me Serbinë.
Biden nuk Ia përm’endur as Shqipërinë, ku në mënyrë indi’rekte go’ ditet edhe SaIi Berisha, i ciIi së fundi është shpaIIur person non-grata nga SHBA’të, shkruan Gazeta Metro.Joe Biden ka nxjerrë një ur’dhër të ri ekze’kutiv që përfshin BaIIkanin Perëndimor. Ur’dhri parashikon bIIokim pr’one dhe ndaIim të hy’rjes në SHBA të personave që kontri’buojnë në desta’biIizimin e BaIIkanit PerëndimorKy ur’dhër për’fshin ish-ve’ndet e RepubIikës JugosIIave dhe Shqipërinë.Sipas Biden gjatë dy de’kadave të fundit ka pasur mi’nim të marrë’veshjeve, institu’cioneve, korr’upsion brenda qeve’rive dhe insti’tucio’neve që kërc’ënon sig’urinë kom’b’ëtare dhe poI’itikën e jashtme të SHBA.Urdhri, i pub’Iikuar sot në 8 qershor nga Shtëpia e Bardhë për’mend ish-RepubIikën JugosIIave dhe Shqipërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *