Ush Tria E Kosoves Tani Edhe Me ”Sy Nga Qielli” / Ja Me Cfare Drone Nga Amerika Paiset FSK-Ja Dhe Sa Shkon Vlera E Tyre!!

admin 0

Ush Tria E Kosoves Tani Edhe Me ”Sy Nga Qielli” / Ja Me Cfare Drone Nga Amerika Paiset FSK-Ja Dhe Sa Shkon Vlera E Tyre!!

Qe veria e Kosovës ka miratuar në parim ndarjen e bu.xhetit shtesë për blerjen e katër dr0nëve për FSK-në nga min.istria e Mbr0jtjes.
Në një pron0ncim për lajmi.net, ish-zëvendës.ministri i Mbrojtjes i cili ishte në këtë detyrë deri më 1 prill të këtij viti e që tash është de.putet nga radhët e VV-së dhe nën-kryetar i Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, Enver DugoIIi, ka thënë se bler.ja e dr0nëve ushtarak është në koordinim me SHBA-të.
“Prioritet i Qeverisë Kurti dhe Ministrisë së Mbrojtjes është avan.cimi dhe f uqizimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe lutfarake të FSK-së dhe çdo investim dhe çdo përkrahje është e mirëseardhur pasi që është në pajtim me misionin dhe vizionin e kësaj qeverie që të for.c0jë kapacitetet mbrojtëse. Kisha thënë se është një lajm shum i mirë edhe për faktin se është në bashkëpunim dhe koordinim me aleatin tonë, SHBA, të cilat kanë dhënë dhe po vazhdojnë të ja.pin k0ntribut për fuq izimin e kapaciteteve mbrojtëse”, ka thënë DugoIIi.
Ai ka thënë se beson që në buxhetin e ar.dhshëm do të ketë edhe më shumë mbështetje për FSK-në.
Duke folur për kërkesën e Ministrisë së Mbrojtjes për bIerjen e dr0nëve, DugoIIi ka treguar detaje edhe për çfarë shërbejnë dr0nët ush.tarak.
“Në bazë të asaj që është thënë nga mini.stri Mehaj dhe informacioneve që kam, janë për qëllime zbuIimi e vëzhgimi gjë që është element i rën.dësishëm që i ka munguar dhe i mungon FSK-së. Ata dr0në janë multi-fu nksional, varet çfarë tipi dhe llo.ji janë, nuk kam më shumë informacione specifike. Siç ka potencuar edhe ministri Mehaj, ato kanë me u dërgu prej SHBA-ve, partnerëve tanë të cilët po i plotësojnë nevojat e FSK-së, gjegjësisht për kapacitetin mbrojtës dhe para ndalues sepse të gjitha kapacitetet e plani.fikuara kanë të vetmin rol për f0rcimin e mbrojtjes të sovranitetit e integritetit territorial”, ka thë.në Dugolli.

Ai ka bërë të ditur se FSK-ja nuk ka qe.në e pajisur me dr0në të tillë, por ka thënë se një gjë e tillë ka mundësi të ketë qenë në plan për tu re.alizuar.
“Nuk ka pasë më herët është he.ra e parë, por ndoshta kanë qenë të pIanifikuar për një fazë më të vonshme, kështu që kre.jt çka po bëjmë është që po e përshpejtojmë atë fazën e tranzicionit sepse është edhe në prog.ramin tonë qeverisës që sa ma herët të jetë e mundur të arrijmë kapacitetet e nevojshme mbrojtëse”, ka thënë DugoIIi.
DugoIIi ka thë.në se Qeveria Kurti e ka pasë prioritet pajisjen e FSK-së me mjetet e nevojshme, sidomos të amratimit, por pa lënë anash fu.shën e logjistikës dhe ushtarëve që do të operojnë me këto mjete.
Kujtojmë se ministri Mehaj ka kër.kuar 11.9 milionë euro nga Qeveria e Kosovës për të bIerë katër dr0nët ushtarak që do t’i shërbejnë FSK-së, por ka thë.në se Qeveria mund t’i aprovojë edhe vetëm 4.5 miIionë euro, e pastaj një miIionë t’i sigurojë vetë Mini.stria e Mbrojtjes, duke marrë parasysh se pagesa prej 11.9 milionë eurove mund të bëhet në dy këste.
Mehaj ka bërë të ditur se njëra pagesë e kës.tit mund të bëhet tani, ndërsa gjysma tjetër e mbetur mund të paguhet në mars të vitit 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *