Veteranet e UÇK-së me një kërkesë të madhe për Albin Kurtin!!! – A do ta pranoj Kurti këte gjë për UÇK-në ?!

admin 0

Veteranet e UÇK-së me një kërkesë të madhe për Albin Kurtin!!! – A do ta pranoj Kurti këte gjë për UÇK-në ?!

Kryetari i OVL’së së UÇK’së, Faton Klinaku, ka kërkuar që, në rast se rritet paga minimale në 250 euro, ashtu siç ka premtuar kryeministri Albin Kurti, pensioni për veteranët nuk duhet të jetë më i ulët, siç e përcakton Li g ji për Veteranët e L uf t ës së UÇK’së.Faton Klinaku këtë deklarim e ka bërë nëpërmjet një postimi në ‘Facebook’, derisa ka pasur k rit ika për të gjitha subjektet politike, që sipas tij, po i shfrytëzojnë për populizëm veteranët e l uf t ës.
“Është interesant se VV atëherë e ka ku nd ërshtuar l ig jin nr.05/L-141 e i cili nuk është në fu qi dhe sot flet në emër të tij. E ka ku ndërshtuar edhe AAK që tani po heshtë dhe gjatë qeverisjes nuk ka filluar kate gorizimin. E kanë miratuar PDK dhe LDK por duhet ta sqarojnë opinionin se ato ndryshime nuk janë në f uqi dhe vlen li gj i bazik”, ka deklaruar ai.“Prandaj, partitë politike t’i lënë popu lizmat e tyre dhe mos t’i bëjnë çdo herë temë veteranët, të cilëve me l ig jin 04/L – 261, që është i vetmi në f uqi, iu rritet pensioni krahas pagës minimale”, ka thënë tutje ai.Sipas pr ojek tl igjit të apostrofuar, “varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja e je tesës dhe inf lacioni eventual, në fund të çdo viti për vitin e ardhshëm, Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave me vendim të veçantë, mund të vendosë për lartësinë e shumës së pensionit të Veteranit L uf të tar të UÇK-së, cila nuk mund të jetë më e vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *