Vetevendosja “Dridhe” Gjithe Serbine Me Goditjen Qe I Dha Kryetarit Te Listes Srpska Goran Rakiq….

admin 0

Vetevendosja “Dridhe” Gjithe Serbine Me Goditjen Qe I Dha Kryetarit Te Listes Srpska Goran Rakiq….

Deputeti i Vete vendosjes, Alban Hyseni, ka komentuar qas.jen e Kryetarit te Listes Serbe Goran Rakiq, ne raport me Krye ministrin Albin Kurti, lidhur me deklaratat rreth theme.limit te Asociacionit te komunave me shumice serbe.
Hyseni ka dekla.ruar se Listen Serbe nuk e kane par.tner qeverises, por eshte pjese e qeverisjes se tyre per shkak te obli gimit kushtetues, megjithate thekson se Vete vendosje mbase eshte subjekti i vetem qe preten.don raporte te mira me komuni.tetin serb ne Kosove. Vete vendosje me kryeministrin Kurti, mbase eshte sub.jekti i vetem politik qe pretendon dhe deshi.ron te kete marredhenie te mira me serbet dhe komuni.tetin serb ne Kosove, mirepo eshte njeri prej subje kteve te vetme dhe nje prej lidereve te vetem qe nuk ka rapor.te te mira me Listen Serbe si subjekt”
Lista Serbe nuk eshte pje.se e qeverise. Ajo eshte pjese e qeverise, ne kup.timin e bartjes se nje pozicioni brenda ministrive per shkak te obli.gimit kushtetues qe kemi e qe do duhej ta kemi. Nuk eshte par.tner i qeverisjes tone ne kuptimin e asaj qe ne kemi bere marre veshje me te. Gjujajta me fjale, kuptohet edhe prej per.mbajtjes se diskutimit. Sepse Goran Rakiq deshiron te implemen.tohet nje Asociacion njeetnik, qe privilegjon vetem nje komuni tet perbrenda vendit dhe shtetit tone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *