Vjen Deklarata E Fuqishme E Kryeministrit Te Izraelit Per Iuften E Kosoves, “Dridh” Boten Me Keto Fjale Qe Tha

admin 0

Vjen Deklarata E Fuqishme E Kryeministrit Te Izraelit Per Iuften E Kosoves, “Dridh” Boten Me Keto Fjale Qe Tha

Kombi izra elit dhe krye ministri Benjamin Netanyahu, ka njohur shte.tin e Kosoves, por ky i fundit qe ne vitin 1999 ka per krahur publ,ikisht popullin e Kosoves, si heb.renj kemi pergjegjesi te veçante per te kujtuar, kuptuar dhe vep ruar.Ne ditet me te vesh.tira te popullit te Kosoves, krye ministri i tan,ishem i Izraelit kishte dalur publi.kisht ne per krahje te Kosoves dhe popu,llit te saj qe ishin per ndje,kur e vr ,are nga forcat serbe.Izraeli ishte nder ato kom.bet qe mbeshteti popullin e Kosoves ne momen.tet me drama tike.

Gjate ceremonise se per kuj,timit per Ho,lok austin ne Jerusalem, kryeminsitri izra.elit Benjamin Netanyahu, iu ishte drejtuar kom.bit izrealit me nje fjalim per popu.llin shq,iptar te Kosoves te cilet ishin debuar nga shte.pite e tyre nga Serbia, ne vitin 1999.Ai kishte thene se popu.lli hebre nuk mund te qendroi indif,erent ndaj pam.jeve ne Kosove, dhe se me shume se çdo popull ai hebre per gjegjesi te veçante per te kujtuar, kupt,uar dhe vepruar.Ne si hebrenj nuk mund te qen.drojme duar kryq kur perballemi me imazhe te Kosoves, me mijera refu.gjate te debuar nga shtepite e tyre, me fytyra te frike.suara qe shikojne nga trenat e hekurud,have, nga femije qe kane hum.bur pri,nderit e tyre.Si heb renj keto pamje na pr,ekin me shume se çdo po.pull tjeter dhe ne si heb.renj kemi per gjegjesi te veçante per te kujtu,ar, kuptuar dhe vep.ruar, kishte thene Netanyahu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *