Vjen Lajmi I “HIDHUR”, Dalin Në Pah Të Gjitha Të ZEZAT E Fshehta Që Iu Bënë Kosovës Nga Evropa

admin 0


Vjen Lajmi I “HIDHUR”, Dalin Në Pah Të Gjitha Të ZEZAT E Fshehta Që Iu Bënë Kosovës Nga Evropa

Ish shef i Gi yka.tesve Nderkombetare te BE Malcolm Simmons, prej vi.tit 2014-2017, me nje analize te publikuar ne The Wash,ington Ti,mes, ka thene se EULEXi dhe gjyka.tesit e Dhomave te Speci alizua,ra, qe vijne prej vend,eve te ndryshme te BE, duhet te nda,len.
Ai ka thene se gjit,h çka ne lidhje me EULE,Xin dhe Dhomat e Specia.lizuara te Kosov,es ne Hage tregon se BEja nuk eshte nje peshe e rende glo.bale per administri,min e qeverisjes se mire nder kombeta,re dhe, qartazi, nuk eshte nje shembull qe te tjeret do te deshi.ronin ta imitojne.
Simmons ka thene se Shtetet e Bash.kuara dikur ndihmuan miq,te e saj ne Kosove te shpe.tonin dhe ti çlir,onin ata nga spas truesit etnike serbe.

Ndersa, tani kur liria e t,yre ker cenohet perseri, kesaj here nga evro,pianet pastrues te demo.kracise, eshte koha qe Ame,rika ti detyroje evro.pianet qe te ndalojne, sepse lir,ia e Kosoves eshte ne rrezik.
Shpetimi i Kos,oves prej demo.kracise se Evropes permes heqjes se Misionit te Sun.dimit te Ligjit.Rea,liteti i poli.tikes se BEse ndaj Kosoves, ku jane shpen.zuar milia,rda dollare te taksa pag,uesve amerikane, eshte i rrezikshem.

Imagjinoni qe Shte,tet e Bashkuara ndih.muan ne krijimin e nje ven,di te ri demo kratik ne zemer te Evropes, duke i çlir,uar njerezit e saj nga fqin.jet gien oczid,ale, vetem qe Bashkimi Evropian te marre per siper misionin ndertimi i vendit dhe ta per.dore ate per te per mbysur udhe.heqjen e tij te zgjedhur.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *