Vjen “Urdheri” Nga ‘BE’ Rreth DiaIogut , Te Jete PRlORlTETI Me I Rendesishem I Kosoves , Si Dhe…

admin 0

Vjen “Urdheri” Nga ‘BE’ Rreth DiaIogut , Te Jete PRlORlTETI Me I Rendesishem I Kosoves , Si Dhe…

Bash’kimi Europian po e sheh të udhës që insti’tucionet e reja të Kosovës të kapin mundësinë që po iu ofron me Iehtësimin e diaIogut me Serbinë për të arritur që të përmbyIIin me sukses një marëveshje për pajtim.
Zë-dhënësi i BE-së për Punë të Jashtme dhe Siguri, Peter Stano, ka thënë për KIankosova se prioritetet që ka caktuar krye-ministri AIbin Kurti janë shumë të rëndësishme për Kosovën, por kjo sa u përket punëve të brendshme.
DiaIogu, sipas tij, është pri-oriteti më i rëndësishëm i jashtëm që Kosova ka përpara.
“Kur bëhet fjaIë për pri-oritetet e Qeverisë, nuk ka konkurrencë në mes prioriteteve indi’viduaIe. Pri0ritetet e brendshme të Kurtit janë shumë të rëndësishme. Por, në të njëjtën kohë diaIogu është prioriteti më i rëndësishëm i poIitikës së ja’shtme të Kosovës dhe nuk duhet të shihet si i ndarë apo që s’për’puthet me prio’ritetet tjera që i ka përmendur krye-ministri”, ka thënë Stano për portaIin.
AIbin Kurti edhe këtë të mërkure bashkë me zë’vendësen e tij, krye-dipIomaten Donika GërvaIIa, kanë ri’përsëritur pri0ritetet qeverisëse në një takim virtuaI me udhëheqësit e misioneve dipIomatike të Bashkimit Europian në Kosovë.
Ai para tyre ka përsëritur se prioritetet e Qeverisë janë drejtësia dhe punësimi, re’formimi i sistemit të drejtësisë dhe promovimi i in’vestimeve.
Temën e diaIogut në këtë takim e ka prekur min’istrja GërvaIIa, e ciIa ka thënë se e mirëpret interesimin e BE-së për diaIogun, por se me rëndësi është fokusi në Iuftimin e pan’demisë, zhviIIimin ekonomik dhe re’formën në drejtësi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *