Vlora Citaku ”Hallakat” Gjithe Vendin Me Kete Qe Tregoi Per Ameriken Dhe Mini Shengenin !!

admin 0

Vlora Citaku ”Hallakat” Gjithe Vendin Me Kete Qe Tregoi Per Ameriken Dhe Mini Shengenin !!

Vlora Çitaku ka the.ne se projekti i Mini Shen genit Ballkanik, qe u kunder.shtua ashper ne Kosove, nuk eshte pro.jekt i Grenellit, por i disa ekspo.nenteve te Partise Demo kratike ne Shtete e Bashkuara.E pa ra dhe me e rendesishmja eshte qe ka nje vazhdi.mesi ne politiken e jashtme te Amerikes karshi Kosoves, Ser.bise dhe dialogut. Proje kti i Mini Shengenit i cili eshte refu.zuar fillimisht ne menyre kate.gorike nga te gjithe ne Kosove, dhe nga ish presi.denti Hashim Thaçi dhe ish krye ministrat, eshte hartuar, dizaj.nuar dhe projektuar nga ekspo.nente te Partise Demo kratike te cilet sot kane pozicione te rende sishme ne Administraten Biden.
Nuk ka qene pro.jekt i Richard Grenellit kete e them me kompe tence te plote. Nuk ka kunder.shti te thelle nese e sheh foto.grafine me gjere.
Te dyja palet, demo kratet dhe republikanet, kane men.duar qe menyra me e mire per ta zhbllo.kuar dialogun do te ishte qe te flitet me shume per bashke punimin ekonomik.
Ajo, ne Rubi.kon, deklaroi se nuk duhet ha.rruar fakti qe Washingtoni, Berlini, Parisi, Londra e Bruk.seli kane kend veshtrim rajonal dhe nuk prodhojne projekte dhe poli.tika ekskluzivisht per Kosoven.
Kur ka fo lur per Marreveshjen e Uashingtonit, vlora Çitaku ka the.ne se eshte gabim i rende politik kunder.shtimi dhe mos zbatimi i saj.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *