Walker ”Hallakat” Gjithe Boten !! Ushtria Serbe Ishte Ter’oriste Jo UCK-Ja…

admin 0

Walker ”Hallakat” Gjithe Boten !! Ushtria Serbe Ishte Ter’oriste Jo UCK-Ja…

Ish kreu i misionit veri.fikues te OSBE ne Kosove, William Walker ka thene se ish drej tuesit e UÇK po hetohen pa drejtesisht ne Hage, pasi qellimi i Iu.ftes se tyre ishte çlirimi i vendit.
Si pas tij, termi ter.orist nuk mund te per.doret per te per shkruar UÇKne, por ushtrine dhe para militaret serbe si Arkani.
UÇK eshte siç e tho.te emri i saj. UÇK ishte nje grup te rinjsh krye sisht, te cilet nuk e duruan me shtypjen dhe kr.imet e Iu.ftes qe po kryheshin nga qeveria e Beogradit. Ata moren ar met te mbronin veten e tyre, fshatrat dhe te mbro.nin familjet e tyre dhe rezultat i kesaj ishte Iu fta, eshte shpre.hur Walker.
Men doj se eshte nje perdorim i çudit.shem i fjales ter.rorist, per te per shkruar UÇK. Fjalen ter.orist do ta perdorja per ush.trine serbe, policine, paramilitaret, tipat si Arkan dhe grupet e tij te mili.cive qe kryen akte vertete te tme rrshme ne Kosove.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *