Zbulohet Dokumenti I CIA-Se Qe Po ”Hallakat” Gjithe Boten Me Fjalet Qe Shkruhen Per Serbet Dhe Kr’imet Qe I Kane Bere Ndaj Shqiptareve!!

admin 0

Zbulohet Dokumenti I CIA-Se Qe Po ”Hallakat” Gjithe Boten Me Fjalet Qe Shkruhen Per Serbet Dhe Kr’imet Qe I Kane Bere Ndaj Shqiptareve!!

Push teti serb me propa.ganden ndaj gjuhes shqipe shkoj aq larg sa qe tho.shin se gjuha shqipe eshte e varfer dhe duhet per.dorur vetem me njerezit e pa arsimuar:
Ne doku mentin e CIAse te vitit 1951 tre.gon politiken e poshter serbo komuniste kun.der identiteti kombetar shqiptar, duke ten tuar me çdo kusht per te zbehur ndjenjat kombe.tare te shqiptareve ne ish-Jugo sllavi.
Doku menti i CIAs: Auto ritetet jugosllave shfryte.zuan injorancen e popullates se shqiptareve me pre.tekstin se ata ishin turq per shkak te be.simit te tyre mysliman, mohuan pastaj te drej.ten per te folur gjuhen e tyre dhe u per poqen te zhdu.knin traditat e tyre dhe ndjenjat patrio tike dhe kombetare.
Doku menti thote se ne Kosove, nuk ka pa.sur kurre turq, por familje shqip.tare qe flisnin turqishten.

Dhe push teti serbo komunist kishte dhene pri.vilegje per familjet shqiptare qe der.gonin femijet e tyre ne shkollat turke. Ata shku.an aq larg sa nxiten edhe per çarje mes shqiptareve mysliman dhe shqip.tareve katolike.
Fami lje te shumta shqiptare qe jeto.jne ne Prizren, Prishtine dhe Peje e flasin tur.qishten po aq rrjedh shem sa edhe shqipen. Si rezultat, ekzis ton nje perpjekje nga ana e serbeve per te the.ne se ata qe flasin gjuhen turke kane ori.gjine turke dhe prandaj duhet te arsi.mohen ne ate gjuhe.
Ata per fitojne nga ndjenja e thelle fetare ne me.sin e popullsise se asaj zone per te deku rajuar miqesine qe myslimanet kosovare kane me kato.liket e asaj zone dhe qe ata thone se nuk tole.rohet nga feja myslimane.
Pran daj, sipas tyre, shqiptaret qe e vazh.dojne kete miqesi duhet te konsi.derohen katolike dhe rrjedhi.misht perse te mos shkojne ne Rome?
Push teti serb me propaganden ndaj gju.hes shqipe shkoj aq larg sa qe tho shin se gjuha shqipe eshte e var.fer dhe duhet perdorur vetem me njerezit e pa arsimuar: Me qellim te avan.cimit te interesave te tyre an.ti shqiptare, nje pjese e popullsise qe ba nonte ne qytet flisnin vetem gjuhen turke per tre.gti dhe marre dhenie me qeverine.
Ata injoronin gjuhen shqipe dhe e per.dorin per te folur vetem me personat e pa arsimuar. At flis nin turqisht duke e konsideruar tur.qishten si superiore ndaj shqipes, Pas tridhjete viteve te dominimit serb, megjith ate, gjuha turke e folur nga ky grup esh.te korruptuar nga nje per zierje e fjaleve shqiptare dhe sllave.
Edhe pse ka en.de nje numer familjesh ne qytetet Prizren, Prishtine, Mitro.vice dhe Vushtrri, te cilet vazhdojne te fla.sin turqisht por ne zhdu.kje e siper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *