Zbulohet Skandali I Rradhes Nami Ne Rrjet, Enver Petrovci Mbante Foton E Slobodan Millosheviqit Ne Mur

admin 0

Zbulohet Skandali I Rradhes Nami Ne Rrjet, Enver Petrovci Mbante Foton E Slobodan Millosheviqit Ne Mur

Student nga Beogradi, tani pro,fesor në Universitetin e Prishtinës, një shq,iptar i cili do të mbahet mend për rolet e shkël qyera të Millosh Obiliq dhe Car Llazarit, vepron në atë ko,psht të ri, të zbukuruar si një njeri shumë i vetmuar. Ai thotë se nuk del mirë, nuk rri pothuajse me askënd.“Më herët, qytetarët ecën në shëtitoren në Prishtinë në mes, dhe në anët e kundërta të rrug,ës, në njërën anë ishin fshat,arë serbë, dhe në anën tjetër fshat,arë shqiptarë. Unë dhe Siniša shkuam në mes dhe mesi ishte plot, dhe ju mund ta shihni se sa e gjerë ësht,ë ajo mes. Kolonat në të majtë dhe të djat,htë ishin të holla. Është një gjë e mental,itetit, nuk ka asnjë lidhje me kombin. Një rom nga qyteti ishte më afër meje sesa një shqi,ptar nga fshati. Kjo nuk ësh,të më çështja “.Si jeton ti, (Enver)
Shume keq. Më vjen turp që jam gja,llë sepse shoh gjithçka shkon drejt greminës dhe fundoset dhe e di pse po fund,oset dhe nuk kam forcë të ndryshoj asgjë. Prandaj kam turp që ja,m gja,llë. Eshte e tme rrs,hme. Ata thonë se serbët në Kosovë jeto,jnë keq. Eshte e vertete. Por shqipt,arët jetojnë pesë herë më keq. Ata ndrys,huan shpirtrat e shq iptarëve. Ata nuk kanë më shpresë, dhe më e keqja është kur shpre,sa humbet. Shqip tarët nuk largohen më nga Kosova sepse nuk kanë bukë, nuk lar,gohen sepse ka Iufj,të, sepse janë të det,yruar nga Millosheviqi apo Rankoviqi. Ata shkojnë sepse kanë humbur shpr,esën se mund të jetë mirë. Ky (Thaçi prim.aut.) Ka ndotur gjit,hçka për ta që nga Iufj,ta. Ajri këtu është i vështirë për mua.
Në cil,ën mënyrë po ecën sot elita qytet,are në Prishtinë?
Fshatarët kanë kulti,vuar aq shumë sa nuk mund ta marr,ësh me mend kush është fshatar dhe kush jo. Millosheviçi na modernizoi të gjithëve, ne pamë bot,ën. Faleminderit përgjithmonë. Kjo është një bast i madh. Ecni gjys,më milioni njerëz në të gjithë botën, nga Sidnei në Otava, falas, për të parë botën për 3-4 muaj dhe për t’u kth,yer. Për shkak të kësaj, unë e vlerësova Millosheviqin dhe vura fo,ton e tij. Të betohem, unë gjit hmonë e mbajta foton e tij, dhe gruaja gji,thmonë e hiqte atë. E vura dhe ajo e hoqi.Kjo nuk do të kish,te ndodhur kurrë nëse Zoran Gjingjiç do të k,ishte qenë gjallë, nëse Ivan Stamboliç do të ishte gjal lë. Dhe Sloba na so,lli këtu. Kush e ka paguar do të dihet. Kush e ndau Kosovën nga Serbia, Mali i Zi nga Serbia, Kroacia nga Jugoslla,via.Autori: TAMARA SPAIĆ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *