Zv. Ministrja Ruse ”Hallakat” Gjithë Botën Me Deklaratën E Saj Për Albin Kurtit !! Nuk La Gjë Pa Thënë Për Kurtin Dhe Kosovën…

admin 0

Zv. Ministrja Ruse ”Hallakat” Gjithë Botën Me Deklaratën E Saj Për Albin Kurtit !! Nuk La Gjë Pa Thënë Për Kurtin Dhe Kosovën…

Zedhe nesja e Ministrise se Jash.tme ruse, Marija Zaharova ka dekla.ruar se Kosova eshte nje vr ime e zeze ne Evrope. Zaharova tha se ne Kosove lulezon kr.imi e korru psioni.
Kosova esh.te nje vr ime e zeze ne Evrope, ku lule zon kr.mi i organizuar dhe korru psioni dhe ku krijohet nje atmo.sfere e urrej.tjes dhe intolerances kombetare dhe fetare, deklaroi Marija Zaharova. Zedhe nesja e MPJse ruse ka per.mendur edhe kryeministrin Albin Kurti, derisa ka thene se auto.ritetet e reja po predikojne eks.tremizem te hapur politik.
Auto ritetet e reja te Kosoves, te udhe hequra nga kryeministri Albin Kurti, po predi.kojne eks tremizem te hapur politik.
Kosova esh.te bere nje problem per konti nentin Evropian, deklaroi Zaharova. Marija Zaharova ka the ne po ashtu se marre veshjet e Brukselit ishin harmoni.zuar ne vitin 2013 dhe se Beogradi per.mbushi pjesen e vet te ketyre zgjidh jeve, ndersa Prishtina refu.zoi te siguroje kushtin kryesor kri jimin e Asociacionit te Komu.nave Serbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *